Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Derslere Devam, Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

ÇOMÜ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Derslere Devam, Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Esaslar

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin teorik derslerin en az %70’ine ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. Derslere ve diğer öğretim faaliyetlerine devam durumunun tespiti ilgili öğretim elemanının sorumluluğundadır. Ders sorumlusu olan öğretim elemanı, öğrencilerin derse devam durumlarını yarıyıl sonunda derslerin tamamlanmasını izleyen hafta içinde dersin verildiği Bölüm Başkanlığına/Program Koordinatörlüğüne bildirir. Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci/öğrenciler ilgili Bölüm Başkanlığı/Program Koordinatörlüğü tarafından aynı hafta içinde ilan edilir. Derse devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

(2) Sağlık raporu veya heyet raporu öğrencinin derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Ancak öğrencinin aldığı heyet raporunun süresi devamsızlık sınırını aşıyorsa, öğrencinin mazeretinin ortaya çıkmasından itibaren on gün içinde ilgili birim kurulunun uygun görmesi halinde kayıt dondurabilir.

(3) Kayıtlı olduğu birim kurulunun izniyle yurt içi ve yurt dışı resmi spor müsabakalarına, güzel sanat eserlerinin temsil etkinliklerine, ulusal/uluslararası bilim etkinliklerine, bunların hazırlık çalışmalarına ya da akademik birimler tarafından yapılan görevlendirmelerle ülkeyi veya Üniversiteyi temsilen benzeri organizasyonlara katılan öğrencilerin, etkinliğin devamı esnasında geçirdikleri süreler, belgelendirilmek koşuluyla devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Öğrenciler, bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

Sınav esasları ve düzeni

MADDE 22 – (1) Sınavlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır ve sınavların düzeni ilgili birimce sağlanır.

(2) Akademik takvime uygun olarak sınavların gün ve saatleri, sınavlardan en az iki hafta önce ilgili birim tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ilan edildikten sonra ancak ilgili Yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(3) Gerekli görülen hallerde sınavlar ilgili Bölüm Başkanlığı kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

(4) Sınava giren öğrenci, ilgili birimce belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. Öğrenci, ilan edilen zaman ve yerde sınavlara girmek, öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve istendiğinde yetkililere göstermek zorundadır.

(5) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan ya da kopya çektiği sonradan anlaşılan öğrenciye ilgili sınavdan (FF) sıfır (0,00) notu verilir. Bu öğrenciye ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

(6) Kendi yerine başkasını sınava sokan, başkasının yerine sınava giren veya sınav sırasında genel düzeni bozan öğrenciler hakkında tutanak tutulur, sınavları iptal edilir ve o kişiler hakkında yasal işlem uygulanır.

(7) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde aldığı not ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir.

(8) Sınav kağıtları ve tutanaklarından oluşan belgeler ile öğrencinin başarı notunun belirlenmesinde katkıda bulunan diğer belgeler, 23 üncü maddeye göre işlem görür.

(9) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) Engelli öğrenciler için öğrencinin ihtiyaç belirtmesi halinde sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre gerekli sınav düzenlemeleri yapılabilir.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) (Değişik paragraf:RG-22/10/2017-30218) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders ve ek sınavlardan oluşur.

a) Ara sınavlar; ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan ara sınav/sınavlar ve/veya ders içinde yapılan kısa süreli sınavlar, ödevler, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar ve benzeri dönem içi çalışmalardır. Her yarıyılda en az bir ara sınav uygulanır. Yarıyıl başında, dönem içi sınavların şekli ve ders başarı notundaki ağırlığı öğretim elemanının teklifi ve bölüm başkanlığının onayıyla ders bilgi formunda ilan edilir. Ara sınav programı; her yarıyılın ilk dört haftası içinde derslerden sorumlu öğretim elemanlarının görüşü alınarak bölüm başkanlıkları tarafından ilan edilir. Ara sınav notları yarıyıl sonu sınavlarından en az iki hafta önce ilgili dersi alan öğrencilere ÖBS üzerinden ilan edilir.

b) Yarıyıl sonu sınavları; en az on dört haftalık eğitim-öğretim döneminden sonraki iki hafta içerisinde yapılan sınavlardır. Her ders için yarıyıl sonu sınavı yapılır.  Bir dersin uygulamalı ders olması durumunda, teorik ile uygulamanın yarıyıl sonunda ayrı sınavlarla veya tek sınavla değerlendirilmesine öğretim elemanının teklifi ve bölüm başkanlığının onayıyla karar verilir ve yarıyıl başında ders bilgi formunda ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavına katılmayan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve başarı notu olarak FF verilir. Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili Bölüm/Program başkanlıklarınca hazırlanır ve akademik birimlerin onayına sunulur. Yarıyıl sınav programı sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

c) Bütünleme sınavları; yarıyıl sonu sınavından sonra yapılan sınavdır. Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrencilerin girebildiği sınavdır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları sonunda oluşan başarı notları aynen kalır ve bu öğrencilere ayrıca bir sınav açılmaz. Bütünleme sınavları yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren bir hafta sonra yapılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu başarı notu DD ve üzeri olan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler.

ç) Mazeret sınavları; haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti nedeniyle ara sınava katılmayan ve sınavdan sonraki bir hafta içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili Yönetim kurullarınca kabul edilmesi halinde, öğrencinin katılmadığı ara sınavlar o yarıyıl içinde ilgili Yönetim Kurulunun belirlediği tarihler arasında yapılan sınavdır. Mazeret sınavı hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Mazeret sınavına girebilme koşulları ve sınavın uygulanmasında 24 üncü madde hükümleri esas alınır. Mazeret sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyen öğrencilere, tekrar mazeret sınavı yapılmaz.

d) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) Tek ders sınavları; diğer derslerden başarılı oldukları halde sadece bir dersten başarısız olmaları nedeniyle mezun olamayan öğrencilere bir yarıyılda sadece bir defa olmak üzere,     akademik birimlerin ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem sonunda yapılan sınavdır. Bu sınava öğrencilerin girebilmeleri için sınavın yapılacağı dönemde kayıt yenilemeleri ve ilgili dersin ödev, devam gibi gerekliliklerini yerine getirmiş olmaları gerekir.

e) (Ek:RG-22/10/2017-30218) Ek sınavlar; azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Ek sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

3) Sınavların değerlendirilmesi ve ders başarı notlarının belirlenmesinde uygulanacak esaslar Senato tarafından düzenlenir.

(2) Sınavların yazılı olması esastır. Ancak, öğretim elemanının talebi, ilgili bölüm kurulunun onayıyla ve yarıyıl başında ders bilgi formunda ilan edilmek koşuluyla, sınavlar, sözlü ve/veya uygulamalı olarak da yapılabilir.

(3) Sınav sonuçları akademik takvimde yarıyıl sonu başarı notlarının internet üzerinden girilmesini belirleyen tarihi takiben onbeş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından Bölüm Başkanlığına verilir. Sınav kağıtları ve tutanaklarından oluşan belgeler ile öğrencinin başarı notunun belirlenmesinde katkıda bulunan diğer belgeler, ilgili akademik birimlerin Yönetim kurullarınca daha uzun süre saklanması öngörülmedikçe, son işlem gördükleri tarihten başlayarak, dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından iki hafta içerisinde mühürlü bir şekilde ilgili bölüm başkanlığı aracılığı ile akademik birimlere teslim edilir.  Bu belgeler akademik birimler tarafından iki yıl süreyle saklanır. Bu süreler sonunda usulüne göre imha edilir.

(4) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde izinli/görevli izinli olması durumunda sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar için öğretim elemanının talebi ve ihtiyacı doğrultusunda gözetmen görevlendirilmesi ilgili akademik birim tarafından yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve Yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan akademik birimlerde, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı, ilgili kurullar tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre belirlenir.

Sınavlara katılmama mazeretleri

MADDE 24 – (1) Sağlık sorunu yaşayan ve bu durumu sağlık raporu ile belgelendiren, birinci dereceden yakını vefat eden veya durumu 21 inci veya 32 nci maddelerde belirtilen bir duruma uyan öğrenciler, sınav gününü izleyen en geç bir hafta içinde durumlarını ilgili birime bildirmek ve belgelemek koşuluyla şahsen ve/veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekilleri aracılığıyla mazeret sınavı talebinde bulunabilirler.

(2) İlgili Yönetim kurulunca sağlık raporu ve/veya mazereti kabul edilen öğrencilerin isimleri ve mazeret sınav tarihleri sınavdan önce ilan edilir.

(3) Öğrencinin geçerli bir gerekçe ileri sürmesi durumunda mazeretli veya raporluyken girmiş olduğu ara sınavların iptal edilip edilmeyeceğine ilgili bölüm Yönetim kurulu karar verir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 25 – (1) Ara sınav sonuçları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu sınavından en az iki hafta önce, yılsonu sınavları için ise akademik takvimde belirlenen tarihlerde ÖBS üzerinden ilan edilir. Sınav kağıtları ve tutanaklarından oluşan belgeler ile öğrencinin başarı notunun belirlenmesinde katkıda bulunan diğer belgeler 23 üncü maddeye göre işlem görür. Notların sisteme internet üzerinden girilmesinin mümkün olmadığı durumlarda sınavın yapılmasını takiben iki hafta içerisinde sınav sonuçları akademik birime teslim edilir.

(2) Öğrenci; sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç bir hafta içinde bağlı olduğu ilgili akademik birime dilekçe ile başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekanlık veya müdürlük maddi bir hata yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için sınav kağıdını ilgili bölüm başkanlığı aracılığıyla dersin sorumlu öğretim elemanına inceletir ve sonucu öğrenciye tebliğ eder. Öğrencinin itirazının devamı halinde; ilgili Yönetim kurulu kararı ile sorumlu öğretim elemanının dahil olmadığı, eş veya daha yüksek akademik unvanda öğretim elemanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyonda cevap anahtarıyla ve/veya diğer sınav kağıtları ve dokümanları ile karşılaştırmalı olarak yeniden esastan inceleme yapılır. Not değişiklikleri ilgili Yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Not değişikliği ile ilgili Yönetim kurulu kararı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Güzel Sanatlar alanında uygulama ve/veya performansa yönelik sınavlarda maddi hata dışında itiraz kabul edilmez.